b.gutowski@uksw.edu.pl

mobile: (0048) 606 488 377

Nr ORCID: 0000-0002-7833-7485

ORCID

PBN

USOS

Academia.edu

NUKAT

Google Scholar

Cmentarze na Rossie

Cmentarze Tarnopolskie

 

Pełnione funkcje

Od 2019 kierownik Kierunku Ochrona Dziedzictwa Kulturowego i Środowiska IHS

Zainteresowania naukowe

Do zainteresowań naukowych dr Gutowskiego należą: architektura, kształtowanie przestrzeni miejskiej, sztuka sepulkralna XIX i XX wieku –  nekropolie na terenie dawnej Rzeczypospolitej  (Ukraina, Litwa), a także zagadnienia związane ze współczesną kulturą wizualną z uwzględnieniem statusu obrazu artystycznego oraz z polską krytyką artystyczną po 1945 roku. Jest członkiem Stowarzyszenia Historyków Sztuki, Sekcji Polskiej Stowarzyszenia Krytyki Artystycznej AICA (od roku 2008 członek zarządu), Polskiego Towarzystwa Filozoficznego.

Od 2013 roku kieruje (lub bierze udział) projektami badawczymi i inwentaryzatorskimi dotyczącymi nekropolii polskich dawnych Kresów Wschodnich Rzeczypospolitej, m.in.:

 • Cmentarz na Rossie w Wilnie. Badania inwentaryzacyjne, historyczne i językoznawcze, Narodowy Program Rozwoju Humanistyki, nr 12 0187 81, 2013-2016, baza danych: cmentarznarossie.uksw.edu.pl
 • Dokumentacja cmentarzy polskich dawnego województwa tarnopolskiego: nr 06921/19, nr BPOL.0412.597Z.2019 -2019 oraz 07371/18, lata 2017-2019 – wyniki prac zawiera baza danych: cmentarzetarnopolskie.uksw.edu.pl
 • Inwentaryzacja historycznych cmentarzy dawnego powiatu trembowelskiego (cz. 1-3), nr: 07950/17, 581-22-60-4, 2010-2012
 • Inwentaryzacja historycznych cmentarzy dawnego powiatu kopyczynieckiego, nr 563-22-11-60-5, 2008-2009

Dr Gutowski brał także udział w projektach naukowych:

 • Między Centrum a Prowincją. Opracowanie dzieł Lwowskiej Szkoły Architektonicznej, nr 11H 12 0432 81, 2013-2019
 • Parafie i kościoły polskie w USA – inwentaryzacja źródłowa i fotograficzna. “Polish Cathedrals”, NPRH nr 11H 16 0282 84, , 2013-2023

Monografie

 1. Architektura secesyjna w Przemyślu, Przemyśl 2008.
 2. Przestrzeń marzycieli. Miasto jako projekt utopijny, Warszawa 2006.

Katalogi

 1. Cmentarz Na Rossie w Wilnie. Historia, sztuka, przyroda, red.  A.S Czyż, B Gutowski, Warszawa 2019. [Rasų kapinės Vilniuje. Istorija, menas, gamta, atsakingi moksliniai redaktoriai, Anna Sylwia Czyż ir Bartłomiej Gutowski, Warszawa 2019].
 2. Współautor razem z A.S. Czyż – Cmentarz na Rossie w Wilnie. Niezachowane pomniki na podstawie kartotek Wacława Wejtki, Lucjana Uziębły i Aleksandra Śnieżki /  Rasų kapinės neišlikę antkapiai iš Vaclovo Veitkos, Lucjano Uzemblo s ir Aleksandro Šniežko kartotekų, Warszawa 2017.
 3. Współautor razem z A.S. Czyż – Dawny cmentarz miejski w Buczaczu, Warszawa 2009.

Wybrane publikacje

 1. Dwudziestowieczne dzieje cmentarza i jego sztuka, w: Cmentarz na Rossie w Wilnie. Historia, sztuka, literatura, red. A.S. Czyż, B. Gutowski, Warszawa 2019, s. 17-258.
 2. Kaplice grobowe i nagrobki z inskrypcjami łacińskimi na cmentarzach powiatu tarnopolskiego w świetle dotychczasowych badań inwentaryzacyjnych, w: Cmentarze dawnego powiatu tarnopolskiego. Kaplice, grobowce i nagrobki z inskrypcjami zapisanymi w alfabecie łacińskim (1790-1945), t. 1, red. A.S. Czyż, B. Gutowski , Warszawa 2017, s. 171-212
 3. Powiat zaleszczycki i jego cmentarze w XIX i XX wieku, w: Cmentarze dawnego powiatu zaleszczyckiego. Kaplice, grobowce i nagrobki z inskrypcjami zapisanymi w alfabecie łacińskim (1790-1945), red. A.S. Czyż, B. Gutowski , Warszawa 2016, s. 9-26.
 4. Digital Art History (DAH), w: Cyfryzacja w naukach o przeszłości i ochronie zabytków analiza potencjału i zagrożeń na wybranych przykładach, red. Rafał Zapłata, Warszawa 2016.
 5. Kaplice grobowe a współczesna kultura wizualna, “Artifex Novus”, 2017, ne 1, s. 80-97.
 6. Miasto idealne na dzisiejsze, “Ethos”, 2013, nr 4(104), s. 217-229.