a.czyz@uksw.edu.pl

Nr ORCID: 0000-0001-7923-1204

ORCID

PBN

USOS

NUKAT

Academia.edu

Google Scholar

Cmentarze Tarnopolskie

 

Pełnione funkcje

Od 2017 kierowniczka Katedry Sztuki Nowożytnej
2016-2020 prodziekan Wydziału Nauk Historycznych i Społecznych
2010-2016 zastępczyni dyrektora IHS
2008-2009 kierowniczka niestacjonarnych studiów z historii sztuki

Zainteresowania naukowe

Nowożytniczka specjalizująca się w sztuce Wielkiego Księstwa Litewskiego. Przedmiotem jej zainteresowań badawczych są m.in. fundacje artystyczne, ideowa i propagandowa funkcja sztuki, w tym kościelna i rezydencjonalna. Zajmuje się także sztuką sepulkralną. Laureatka nagród za osiągnięcia naukowe: w 2007 im. Józefa Maksymiliana Ossolińskiego w kategorii najlepszej pracy doktorskiej z zakresu historii, w 2017 „Przeglądu Wschodniego” w kategorii krajowej. W 2015 otrzymała odznakę honorową Zasłużony dla Kultury Polskiej, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, 12 VIII 2015 r. (nr 9545). Stypendystka Fundacji Lanckorońskich z Brzezia (41-3/14) w 2015 oraz MKiDN (12/Opieka nad zabytkami/2013-II) w 2013 roku.

Prowadzi inwentaryzacje zabytkowych nekropolii na Litwie (wileńska Rossa) i Ukrainie (Tarnopolszczyzna, Podole). Jest również uczestniczką projektu dokumentacyjnego dziedzictwa Polonii w USA.

Swoje badania prezentuje podczas konferencji krajowych i zagranicznych, m. in.:

2019

 • „Bellum et artes. Krieg – Kunst – Diplomatie in Ostmittel- und Mitteleuropa 1600–1660 / Bellum et artes. War – Art – Diplomacy in Central and Eastern Europe 1600–1660” Leibniz-Institut für Geschichte und Kultur des östlichen Europa (GWZO) Leipzig, IHS  Uniwersytetu Gdańskiego 2019, Gdańsk
 • Inwentaryzacja zabytków w Polsce – dzieje, metody, osiągnięcia, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń
 • Vilnius ir vilniečiai Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės laikais, Lietuvos istorijos institutas, Wilno

2018

 • Arts in the State – the State in Arts, Institute of Art Research of Vilnius Academy of Arts, Wilno
 • 2018, 2015, 2012, 2009  – konferencje międzynarodowe – Stan badań nad wielokulturowym dziedzictwem dawnej Rzeczpospolitej/ State of Research on the Multicultural Heritage of the Old Polish Commonwealth, Uniwersytet w Białymstoku, w 2018 Rzeszów

2016

 • Abiejų tautų ststinių katedros Krokuvos ir Vilniaus vyskupiškosios bažnyčios, Nacionalinis muziejus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmai, Zamek Królewski na Wawelu, Wilno
 • Seminar on Management of the Rasu Cemetery, Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos ir Vilnius miestas savivaldybė, Wilno
 • Kameduli w Warszawie 1641-2016, 375 lat fundacji eremu na Bielanach, IHS UKSW, Stołeczne Biuro Konserwatora Zabytków, Warszawa

2015

 • Klasztor kanoników regularnych w Kraśniku – rola kulturotwórcza i cywilizacyjna w mieście i regionie, KUL Jana Pawła II, Lublin.
 • W kręgu kultury zakonnej, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie.

2014

 • Pažaislio vienuolyno 350 metų istorija, Bažnytinio Paveldo Muziejus w Wilnie.

2013

 • Cywilizacja prowincji Rzeczpospolitej szlacheckiej, cz. 2 Nie wszystek umrę. Pamięć o zmarłych w kulturze staropolskiej, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.

2012

 • Związki polsko-włoskie w dobie Jana III Sobieskiego/Relazioni italo-polacche nei tempi di Giovanni III Sobieski, Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie.

2011

 • Polacy we Włoszech – Włosi w Polsce, 2011, Włoski Instytut Kultury, IHS UKSW.

2007

 • Zamki, dworki i pałace, Akademia Pomorska i Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku
 • Dawne Kresy Wschodnie Rzeczpospolitej. Problematyka badań inwentaryzacyjnych, SHS/O. Warszawski, IHS UKSW.

Granty i projekty badawcze

Międzynarodowe:

 1. Cmentarz na Rossie w Wilnie. Badania inwentaryzacyjne, historyczne i językoznawcze, Narodowy Program Rozwoju Humanistyki (12H 12 0187 81), 2013-2016, współprowadząca projekt (rola: wykonawczyni) wraz z kierownikiem dr Bartłomiejem Gutowskim
 2. Popularizace nejnovějších výzkumných a vědeckých výsledků ÚHV FPF SU v oblasti historických věd v rámci středoevropské komparacje, Grant UE dla Slezská univerzita v Opavě (Cz.1.07/2.3.00/35.0037), 2102-2014, ekspertka
 3. „Historizace střední Evropy” jako téma pro rozvoj lidského potenciálu v oblasti výzkumu, inovací, vzdělávání a zapojení současných a budoucích vědecko-výzkumných pracovníků do mezinárodních VaV aktivit, Grant UE dla Slezská univerzita v Opavě (Cz.1.07/2.3.00/20.0031), 2012-2014, ekspertka

Krajowe:

 1. Polish Cathedrals – polskie dziedzictwo religijne, kulturowe, społeczne i materialne w Stanach Zjednoczonych. Leksykon, wykonawca, Narodowy Program Rozwoju Humanistyki, 2017-2020
 2. Między centrum a prowincją. Opracowanie dzieł lwowskiej szkoły architektonicznej, Narodowy Program Rozwoju Humanistyki (11H 12 0432 81), 2013-2017, wykonawca
 3. Inwentaryzacja polskich cmentarzy na terenie Tarnopolszczyzny, od 2016 r. współprowadząca projekt wraz z dr Bartłomiejem Gutowskim

Przynależność do stowarzyszeń

Od 2011 sekretarz generalna Zarządu Głównego Stowarzyszenia Historyków Sztuki
W latach 2003-2006 zastępczyni skarbnika Zarządu Głównego Stowarzyszenia Historyków Sztuki

Monografie

 1. Fundacje artystyczne rodziny Paców: Stefana, Krzysztofa Zygmunta i Mikołaja Stefana Paców. „Lilium bonae spei ab antiquitate consecratum”, wydawnictwo UKSW, Warszawa 2016, ss. 527, il. 168.
 2. Kościół świętych Piotra i Pawła na Antokolu w Wilnie, Zakład Narodowy im. Ossolińskich Wydawnictwo, Wrocław-Warszawa-Kraków 2008, ss. 297, il. 163.
 3. Cmentarze Na Rossie w Wilnie. Historia, sztuka, przyroda, Instytut POLONIKA, Towarzystwo Naukowe „Societas Vistulana”, Warszawa-Kraków 2019, ss. 606, il. 390. Książka tłumaczona na język litewski: Rasų kapinės Vilniuje istorija, menas, gamta, sud. A.S. Czyż, B. Gutowski, Warszawa-Kraków 2019.

Wybrane publikacje

 1. Motywy niepodległościowe w dekoracji najstarszych tzw. Polish Cathedrals, w: Niepodległość i nowoczesność. Studia z historii sztuki¸ red. L. Karwowski, D. Kacprzak, Sz.P. Kubiak, Szczecin-Warszawa 2019, s. 43-62.
 2. The Symbolic and propaganda message of the heraldic programs in two 17th century marriage prints (epithalamia) of the Pacas family, „Knygotyra” 2019, t. 73, s. 79-93.
 3. Przekaz symboliczny i propagandowy programów heraldycznych w siedemnastowiecznych żałobnych drukach Pacowskich, czyli „Liliaci” i ich Gozdawa, „Przegląd Wschodni” 2018, t. 14, z. 4(56), s. 739-765.
 4. Tablica z wileńskiego kościoła pw. św. Kazimierza z roku 1630 na cmentarzu na Rossie, w: Stan badań nad wielokulturowym dziedzictwem dawnej Rzeczpospolitej, red. W. Walczak, K. Łopatecki, t. 10, Białystok 2017, s. 35-49.
 5. Program ikonograficzny wystroju wnętrza kościoła pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny i św. Augustyna w Kraśniku (wiek XVII i XVIII), „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne” 2017, t. 108, s. 63-98.
 6. Kaplice św. Kazimierza i Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny przy katedrze wileńskiej oczami karmelitanek bosych – nierozpoznane źródło z 1638 roku, „Saeculum Christianum” 2017, t. 24, s. 162-169.
 7. Treści ideowe wystroju kościoła i klasztoru w Pożajściu, w: Kameduli w Warszawie 1641-2016. 375 lat fundacji eremu na Bielanach, red. K. Guttmejer, A.S. Czyż, Warszawa 2016, s. 305-336.
 8. Italian Artists in the Grand Duchy of Lithuania (from sixteenth to eighteenth century), „Studia Wilanowskie” 2015, t. 22, s. 135-148.
 9. „Żałoba białych lilii Tryźniańskich”, czyli o frontyspisie z epicedium biskupa Mikołaja Tryzny, w: Initium sapientiae humilitas. Studia ofiarowane profesorowi Jakubowi Pokorze z okazji 70. urodzin, red. A. Skrodzka, M. Olszewska, Warszawa 2015, s. 274-285.
 10. O pochówkach serc Michała Korybuta Wiśniowieckiego i Klary Izabelli de Mailly-Lascaris Pacowej oraz o nekropoli Paców w Pożajściu, „Biuletyn Historii Sztuki” 2013, nr 4, s. 671-696.