m.tarnowska@uksw.edu.pl

Nr ORCID: 0000-0001-7229-2645

ORCID

PBN

USOS

Academia.edu

 

Pełnione funkcje

Koordynatorka programu wymiany studenckiej Erasmus+
W latach 2016 – 2019 zastępczyni dyrektorki Instytutu Historii Sztuki.

Zainteresowania naukowe

Dr Magdalena Tarnowska jest historykiem sztuki, kustoszem dyplomowanym (od 2011), absolwentką Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. W 2010 obroniła na UMK pracę doktorską Artyści żydowscy w Warszawie 1939-1948, napisaną pod kierunkiem prof. dr hab. Jerzego Malinowskiego. Od 2012 adiunkt w Instytucie Historii Sztuki UKSW.

Dr Tarnowska w swojej pracy wykorzystuje doświadczenie zawodowe nabyte podczas pracy w muzealnictwie, jako autorka wystaw, programów edukacyjnych, publikacji – 1993 – 2008 w Muzeum Żydowskiego Instytutu Historycznego w Warszawie,  2008-2011 kierowniczka  Działu Oświatowego i Wystaw Muzeum Łowiectwa i Jeździectwa w Warszawie, 2011-2013 w Dziale Malarstwa i Rzeźby Muzeum Narodowego w Kielcach (w tym czasie była też starszym wykładowcą w Instytucie Sztuk Pięknych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego).

Przedmiotem prowadzonych przez nią badań naukowych jest kultura i sztuka Żydów połowy XIX i XX wieku w kontekście sztuki polskiej i europejskiej, w tym sztuka Holocaustu, sztuka lat 1945-1956 W Polsce, ikonografia sztuki żydowskiej w kontekście tożsamości narodowej, podróże artystyczne do Palestyny, także twórczość artystów malarzy w XIX-wiecznej Warszawie  oraz zagadnienia związane z badaniami proweniencji dzieł sztuki.

Wyniki badań prezentuje podczas konferencji krajowych i międzynarodowych, także w formie wystaw, katalogów i artykułów, m. in. w „Kwartalniku Historii Żydów”, „Series Byzantina”, „Muzealnictwie”, pracach zbiorowych. Recenzentka czasopism: „Muzealnictwo”, „Studia Judaica”, „Kwartalnik Historii Żydów”. Jest również autorką not biograficznych artystów w Słowniku Artystów Polskich, T. X, red. U. Makowska, Instytut Sztuki PAN, 2016, Polskim Słowniku Judaistycznym. Dzieje, kultura, religia, ludzie, red. Z. Borzymińska, R. Żebrowski, Warszawa 2003 oraz  Żydzi w Polsce. Leksykon, red. J. Tomaszewski, A. Żbikowski, Warszawa 2001.

Współpracuje z Alexander Bogen Foundation w Tel Awiwie. W latach 2009 – 2011 uczestniczyła w pracach powołanego przez MKiDN Zespołu ekspertów ds. badań proweniencyjnych w muzeach polskich w zakresie mienia pożydowskiego. Od 1996 roku jest członkiem komisji oceniającej Ogólnopolskiego konkursu wiedzy o historii i kulturze Żydów polskich Fundacji Shalom.

Dr Tarnowska jest beneficjentką grantów:

Grant The Hanadiv Charitable Foundation (Izrael 2005), The Jewish Theological Seminary and The Jewish Museum (Nowy Jork 2000);  kierowniczką projektu uczestniczką projektu w Programie Erasmus+ KA107 – Współpraca IHS UKSW z Uniwersytetem Bar Ilan w Izraeelu (2018-2020) oraz uczestniczką projektu Visual Constructs of Jerusalem, Hebrew University in Jerusalem (2010, numer FP7/2007–2013 / ERC grant agreement no. 249466).

Swoje badania prezentuje podczas konferencji krajowych i zagranicznych, m. in.:

 1. 2019 – Art and Holocaust: Reflections for the Common Future, Ryga, referat: Artists’ attitude towards experience of the holocaust. Art and life of three polish – Jewish painetrs Tadeusz Bornstein, Gela Seksztajn, Alexander Bogen.
 2. The World Congress of Jewish Studies, Hebrew University, Jerozolima, referaty:
 • Congress No  17th,  2017 – Jews’ Revival in Poland. Jewish Artists in the Lower Silesia (Poland) 1945 – 1950 – Art and Activity in the Light of Source Materials and Art Criticism
 • Congress No 15th, 2005 – The Legacy of Gela Seksztajn (1907-1943) in the Ringelblum Archive. Her Life and Art.
 • Congress No 13th, 2001 – Palestine in Polish – Jewish Painting XIX-XX Century.
 • 2010 – Visual Constructs of Jerusalem, referat – Myth of Orient, Zionism, Jerusalem and the Eretz Israel in the Painting of Adolf Berman (1876-1942).
 • 1999 – Congress Center for Jewish Art, referat – The Bible in painting of Wisna Lipszyc.
 1. Art of Armenian Diaspora. International Conference, referaty:
 • 2017 –  UKSW Warszawa – Rafał Hadziewicz (1803-1886) and his Paintings in Warsaw Churches
 •  Gdańsk MN (PISnSS, IHS UKSW) – Rafał Hadziewicz (1803-1886)- Polish-Armenian painter.
 1. Konferencje: Żydzi i Judaizm we Współczesnych Badaniach Polskich, Polskie Towarzystwa Studiów Żydowskich, UJ, Kraków, referaty:
 • 2018 – Kazimierz Libin (1915-1944) malarz kręgu Szkoły Warszawskiej – życie i twórczość.
 • 2016 – Zagłada w Europie Środkowo-Wschodniej – nowe źródła, nowe interpretacje, referatTadeusz Bornstein (1919–1942) – twórczość plastyczna i literacka artysty wobec Zagłady.
 • 2014 – Wizja sztuki w świetle prasy żydowskiej z lat 1947–1949.
 1. Międzynarodowe Konferencje Naukowe: Żydzi Europy Środkowej i Wschodniej, Uniwersytet Białostocki, referaty:
 • 2018 – Tradycja i syjonizm w twórczości artystów żydowskich przełomu XIX i XX wieku w Polsce. Znaczenie symboli Ziemi Izraela (Erec Israel).
 • 2017 – Wilno – Izrael. Fenomen życia i twórczości Aleksandra Bogena (1916-2010).
 1. 2015 – Konferencja międzynarodowa: Niewygodne Dziedzictwo Kulturowe ? Dziedzictwo Kulturowe Mniejszości Narodowych, Etnicznych i Religijnych w Przestrzeni Publicznej – Mity, Ideologie, De(Re)konstrukcje, Kraków, Uniwersytet Jagielloński, Facultatea de Limbi Si Literaturi Straine Uniwersytetu w Bukareszcie, Instytut Kultury Rumuńskiej w Warszawie, referat: Dziedzictwo kultury żydowskiej w Polsce – badania proweniencji muzealiów – specyfika, cele, korzyści, zagrożenia (?)
 2. 2008 – Pierwszy Międzynarodowy Kongres Sztuki Żydowskiej w Polsce, Kazimierz Dolny nad Wisłą, ref. Art in the Warsaw Ghetto.
 3. 2003 – Proskynetaria from Jerusalem. Souvenirs of Pilgrimage to the Holy Land, Warszawa, MN, UKSW, Uniwersytet w Lejdzie, ref. Souvenirs of a Pilgrimage in the Collection of the Custody of the Holy Land in Cracow.
 4. 2006, 2004, 2002 – konferencje dotyczące restytucji dzieł sztuki, Fundacja im. Stefana Batorego, Kazimierz Dolny nad Wisłą, Warszawa.

Przynależność do stowarzyszeń i gron eksperckich

Członkini Międzynarodowego Zespołu Wystawy Stałej Muzeum Getta Warszawskiego
Członkini Polskiego Instytutu Studiów nad Sztuką Świata
Członkini Stowarzyszenia Historyków Sztuki 
Członkini Polskiego Towarzystwa Studiów Żydowskich
Członkini The World Union of Jewish Studies

Monografie

 1. Artyści żydowscy w Warszawie 1939 – 1945, DiG, Warszawa, 2015.
 2. Archiwum Ringelbluma. Tom IV. Gela Seksztajn 1907 – 1943. Życie i twórczość, Warszawa 2011.

Wybrane publikacje

 1. Kazimierz Libin (1904–1944). A Painter from Tadeusz Pruszkowski’s Circle—Life and Work, „Miejsce” 2020, nr 6, ASP Warszawa, s. 24-56.
 2. Jewish Artistic revival in Lower Silesia (Poland) 1945 – 1949: Art and Activity in the Light of Source Materials and Art Criticism, “Kwartalnik Historii Żydów/Jewish History Quarterly”, Warszawa 2020, nr 2 (274), s. 425-450.
 3. Tradycja w religijnej sztuce żydowskiej i jej znaczenie w kształtowaniu tożsamości [narodowej] Diaspory, w:  Adlojada. Pamięć i kultura, Szczecin 2018, s. 35-50.
 4. Tadeusz Bornstein (1919 – 1942). Losy i twórczość w czasie drugiej wojny światowej, „Kwartalnik Historii Żydów/Jewish History Quarterly”, Warszawa 2017, nr 2/262, s. 47 – 62.
 5. Rafał Hadziewicz (1803-1886) – his Life and Ar., “Series Byzantina”, 2017, t. 15, s. 149 – 165.
 6. Dziedzictwo kultury żydowskiej w Polsce – badania proweniencji muzealiów – specyfika, cele, korzyści, zagrożenia (?) „Zarządzanie w Kulturze” Kraków 2016, t. 17, nr 1,s. 67-77.
 7. Zagraniczne stypendium Rafała Hadziewicza (1803–1886) w latach 1829–1832 w rysunkach ze zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie, w: „Sztuka Europy Wschodniej”, Tom IV, 2016, Henryk Siemiradzki i akademizm / Генрих Семирадский и академизи / Henryk Siemiradzki and Academism, red. J. Malinowski, I. Gavrash & K. Maleszko, s. 253-270.
 8. Żydowskie środowisko artystyczne w Warszawie w latach 1945–1949 w „Pamiętnik Sztuk Pięknych. Sztuka Polska 1945-1970, red. Sienkiewicz J.W. , Toniak E., Toruń 2015, nr 9, s. 33-61.
 9. Myths of the Orient, Zionism and Israel in the Painting of Adolf Berman (1876 – 1943), “Kwartalnik Historii Żydów /Jewish History Quarterly” 2015, nr 1 (253), s. 110 – 123.
 10. Badania proweniencyjne muzealiów pod kątem ich ewentualnego pochodzenia z własności żydowskiej, współautorka, „Muzealnictwo” 2012, nr 53, , s. 14-37.

Wybrane wystawy

 1. Artyści żydowscy w Warszawie 1918-1939, ŻIH, 2008 (wystawa stała).
 2. Gela Seksztajn 1907-1943. Żydowska malarka w getcie warszawskim, ŻIH, 2008.
 3. Wilno – Paryż – Jerozolima. Malarstwo Rafaela Chwolesa 1913-2002, ŻIH, UMK, 2005, (współautorka wystawy i katalogu).
 4. Mordechaj Anielewicz – przywódca Powstania w Getcie Warszawskim, Uniwersytet Warszawski, 2003.
 5. Stała wystawa Galeria Sztuki Żydowskiej, (współpraca), ŻIH, 2001.
 6. Przyjaciele. Simon Mondzain, Jan Hrynkowski, Wacław Zawadowski, ŻIH, NGS „Zachęta”, 2000 (współautorka wystawy i autorka katalogu Jan Hrynkowski).
 7. Roman Kramsztyk (1885-1942), ŻIH, NGSz „Zachęta”, (współautorka wystawy i katalogu), 1997.
 8. Artur Markowicz 1872-1934, (współautorka wystawy i katalogu), ŻIH, 1994.