cz.grajewski@uksw.edu.pl

Nr ORCID: 0000-0002-2692-8232

ORCID

PBN

USOS

ResearchGate

Homepage

 

Pełnione funkcje

Kierownik Katedry Kultury Artystycznej (od 2018)
Dyrektor Instytutu Historii Sztuki (od 2020)

 

Zainteresowania naukowe

Profesor Cz. Grajewski koncentruje badania naukowe wokół zagadnień źródłoznawczych średniowiecznych liturgicznych rękopisów muzycznych, zwłaszcza zawierających przekazy Liturgii Godzin. W ostatnim czasie szczególnym zainteresowaniem otacza oficja rymowane o Św. Katarzynie z Aleksandrii. Poza tymi zasadniczymi kierunkami, w publikacjach podejmuje wybrane kwestie nowożytnej polskiej muzyki kościelnej.

Do osiągnięć naukowych prof. Grajewski zalicza m.in.:

 • wprowadzenie  na szeroką skalę metod statystycznych do badań nad chorałem gregoriańskim,
 • zidentyfikowanie we Francuskiej Bibliotece Narodowej rękopisu muzycznego br. Feliksa Trzcińskiego z Pelplina,
 • zidentyfikowanie w Muzeum Instrumentów Muzycznych w Poznaniu psałterza fundacji prymasa Jana Łaskiego,
 • wskazanie oficjum o Św. Katarzynie Gratulemur in honore jako kryterium proweniencyjnego liturgii leodyjskiej,
 • odkrycie najstarszego przekazu (XV-w.), pionierska edycja i wprowadzenie do obiegu naukowego oficjum Gratulare Sion alma
 • kompleksowe przebadanie warstwy muzycznej Pontyfikału Płockiego z XII/XIII w.

Wyniki swoich badań prezentuje na konferencjach krajowych i międzynarodowych, m.in.:

 1. Muzykolog wobec inskrypcji na Ołtarzu Marii Panny Jana van Eycka –  Konferencja epigraficzna Lapides clamabunt. Gdańsk (online) 05. 11. 2020.
 2. Kilka uwag na temat paulińskiego obrzędu „mandatum fratrum” – IV Międzynarodowa Konferencja Naukowa Liturgia Paulinów w średniowieczu. Liturgia paulińska w świetle wpływów tradycji diecezjalnej i zakonnej.  Częstochowa 12. 11. 2018.
 3. Cum adhuc iuvenculus essemCo wynika z listu Notkera do biskupa Liutwarda Konferencja naukowa Fons de domo Domini egreditur – XVII Zjazd Stowarzyszenia Polskich Muzyków Kościelnych, Poznań 14. 09. 2016.
 4. Psalmodia universalis – psalmodia particularis. Kadencja psalmowa jako wyznacznik muzycznej tradycji zakonnej – Międzynarodowa Konferencja Naukowa Klasztor i muzyka od średniowiecza do czasów współczesnych. Częstochowa 06. 05. 2015.
 5. A Few Notes on the Pauline Tonary – Międzynarodowa Konferencja Muzykologiczna Liturgy and Music in the History of the Pauline Order. Budapeszt 26. 11. 2013.
 6. Psalmodia fundamentem religijnej kultury muzycznej Europy – Międzynarodowa Konferencja Naukowa Fundamenty średniowiecznej Europy. Toruń 19. 10. 2012.
 7. Psalmodia oficjum „Gloria Tibi Trinitas” w świetle tradycji liturgicznych – Międzynarodowe Sympozjum Naukowe Sanctissima Trinitas et musica: plana, figurata atque instrumentalis. W 40. rocznicę powstania Specjalności Muzykologii w UKSW. Warszawa 23. 04. 2009.
 8. Wokół zagadnienia psalmodii paneuropejskiej – Ogólnopolska Konferencja Muzykologiczna ZKP Polskość i europejskość w muzyce. Warszawa 16-17. 04. 2004.
 9. Cechy charakterystyczne cysterskiej psalmodii brewiarzowej na podstawie źródeł pelplińskich – Sesja naukowa Kulturotwórcza rola cystersów na Kociewiu. W 725 rocznicę powstania opactwa cysterskiego w Pelplinie. Pelplin 21-23. 09. 2001.

Przynależność do stowarzyszeń

Członek Zarządu Stowarzyszenia Polskich Muzyków Kościelnych
Członek Towarzystwa Naukowego Franciszka Salezego
Członek Podkomisji Liturgiczno-Muzykologiczno-Historycznej przy Zespole Naukowo-Redakcyjnym Jasnogórskich Muzykaliów
Redaktor naczelny Musica Ecclesiastica

 

Wybrane publikacje

 1. Kolekta o św. Katarzynie „Deus qui dedisti legem Moysi”. Źródła, struktura, przemiany, „Liturgia Sacra” 26 (2020) 1, s. 189-214.
 2. Muzyka liturgiczna w krakowskim kościele Bożego Ciała w II połowie XVII wieku w świetle księgi wydatków zakrystii (1616-1668), „Roczniki Humanistyczne” 67 (2019), s. 57-65.3.
 3. Muzyka i muzycy w dokumentach Kanoników Regularnych Laterańskich (1781-1861), w: Cantabo et psallam dicam (Ps 57,9), Księga Jubileuszowa dedykowana Księdzu Profesorowi Antoniemu Reginkowi w 70. rocznicę urodzin, „Studia Pastoralne” 14 (2018), s. 112-141.4.
 4. Analiza liturgiczno-muzykologiczna pergaminowej karty z Mszany, w: Tajemnice kompaturek. Księga metrykalna z Mszany (1638–1775), red. H. Dudała, Źródła dla dziejów Kościoła Katolickiego na Górnym Śląsku, 14, red. J. Myszor, Katowice 2016, s. 33-47.5.
 5. Instrument organowy w perspektywie sztuki wanitatywnej, „Musica Ecclesiastica” 11 (2016), s. 33-45.6.
 6. Symbolika liczbowa antyfon w średniowiecznych tonariuszach. Od teorii do praktyki, w: Cantare amantis est. Wieloautorska monografia naukowa z okazji 80. urodzin ks. prof. dr. hab. Ireneusza Pawlaka, red. ks. W. Hudek, ks. P. Wiśniewski, Lublin 2015, s. 425-443.7.
 7. „Primum quaerite” – „Primus homo”. Dwa typy chorałowych formuł identyfikacyjnych, w: Melodia et harmonia Polonica sacra. Księga pamiątkowa ku czci J. Pikulika, red. S. Dąbek, Cz. Grajewski, Z. Kołodziejczak, K. Niegowski, Warszawa 2013, s. 115-132.8.
 8. Michał Anioł i Wolfgang Amadeusz – dwie wizje końca świata, „Liturgia Sacra” 17 (2011)  nr 2, s. 367-379.9.
 9. „Tonale Sancti Bernardi” prototonariuszem cysterskim?, w: Dzieje dawne i nowe. Studia, materiały, opinie, red. D. Milewski, Warszawa 2011, s. 27-37.10.
 10. Formuły dyferencyjne psalmodii brewiarzowej w źródłach polskich. Toruń 2004.