a.skrodzka@uksw.edu.pl

Nr ORCID: 0000-0003-4627-7454

ORCID

PBN

USOS

NUKAT

 

Zainteresowania naukowe

Dr Agnieszka Skrodzka jest absolwentką historii sztuki UKSW. W 2014 r. otrzymała stopień doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie historia sztuki w Instytucie Sztuki PAN na podstawie rozprawy doktorskiej Bonum fallax. Ikonografia polskich królów nieszczęśliwych na tle europejskim napisanej pod kierunkiem prof. dr. hab. Jakuba Pokory. W swoich badaniach naukowych skupia się na szeroko pojętym zagadnieniu treści dzieła sztuki. Zainteresowania koncentruje szczególnie wokół nowożytnej ikonografii władzy, sztuki czasów Stanisława Augusta, portretu, a także sztuki funeralnej.

Pełni rolę redaktorki w czasopiśmie naukowym Artifex Novus wydawanym przez IHS UKSW. Uczestniczy jako wykonawczyni w grancie NPRH „Materiały do korpusu portretu staropolskiego”, moduł „Dziedzictwo narodowe”, 2017, Numer: 11H 17 0023 85.

Przynależność do stowarzyszeń

Członkini Stowarzyszenia Historyków Sztuki 

Monografie

 1. Udręki majestatu. Polscy “królowie nieszczęśliwi” w ikonografii nowożytnej, wyd. Instytut Sztuki PAN, Warszawa 2018.

Wybrane publikacje

 1. Nagrobki osobistości z końca XVIII i 1. połowy XIX stulecia na Cmentarzu Ewangelicko-Augsburskim w Warszawie, „Rocznik Historii Sztukiˮ, 2017, t. XLII, s. 173-191.
 2. Królewicz jezuitą, król opatem. Wątek „zakonnyˮ w ikonografii Jana Kazimierza, „Folia Historica Cracoviensiaˮ, 2016, t. 22, s. 437-450.
 3. Portret Jana Kazimierza pędzla Daniela Schultza. Prezent królewski dla warszawskich kamedułów, w: Kameduli w Warszawie – 1641-2016, red. K. Guttmejer, A.S. Czyż, Warszawa 2016, s. 399-406.
 4. Kilka słów o porwaniu Stanisława Augusta (w sprawie polskiego tłumaczenia Pamiętników” króla), „Biuletyn Historii Sztukiˮ, 2015, r. LXXVII, nr 3, s. 563-565.
 5. Tablica kommemoracyjna Jana Kazimierza z pokamedulskiego kościoła na warszawskich Bielanach – pamiątka dewocji ostatniego Wazy na polskim tronie, w: Pióro na wodzie. Eseje o ks. Januszu St. Pasierbie i studia z ikonografii dedykowane Jego pamięci, red. A.S. Czyż, K. Moisan-Jabłońska, Warszawa 2015, s. 100-109.
 6. Stanisław August – rex infelix. Ikonografia z okresu panowania, [w:] Stanisław August i jego Rzeczpospolita. Dramat państwa, odrodzenie narodu, red. A. Sołtys, Z. Zielińska, Warszawa 2013, s. 429-444.
 7. Portret Ludwiki Karoliny z Radziwiłłów. Symbolika atrybutów a datowanie wizerunku, „Studia Wilanowskie”, 2010, t. XVII, s. 87-98.
 8. Virtutis invidia comes, czyli o Rotundzie w Łazienkach Królewskich, „Biuletyn Historii Sztuki”, 2009, r. LXXI, nr 1-2, s. 87-112.
 9. Jezuickie theatrum ceremoniale, czyli o tańcu liturgicznym i jego wymiarze artystycznym w Polsce epoki nowożytnej (z rozważań nad genezą lwowskiej rzeźby rokokowej), w: Obrzęd, teatr, ceremoniał w dawnych kulturach, materiały z sesji naukowej, red. J. Olko, Warszawa 2008 („Spotkania Dawnych Kultur”, red. J. Axer, J. Olko), s. 45-53.
 10. Wizerunek króla nieszczęśliwego – portret Stanisława Augusta z klepsydrą, „Biuletyn Historii Sztuki”, 2007, t. LXIX, nr 3-4, s. 203-247.