a.stankiewicz@uksw.edu.pl

Nr ORCID: 0000-0001-6707-7166

ORCID

PBN

USOS

Academia.edu

 

Zainteresowania naukowe

Dr Aleksander Stankiewicz jest absolwentem historii (2009-2013), historii sztuki (2008-2013) oraz studiów doktoranckich na Uniwersytecie Jagiellońskim. Tematem jego pracy doktorskiej, obronionej na Wydziale Historycznym UJ w roku 2019, była twórczość architekta Krzysztofa Bonadury Starszego. Zainteresowania naukowe dr Stankiewicza koncentrują się na polskiej sztuce XVI–XVIII wieku. Prowadzi badania nad architekturą nowożytną Rzeczypospolitej, fundacjami artystycznymi magnaterii oraz polską nowożytną heraldyką. W latach 2015 i 2017 był stypendystą Fundacji Lanckorońskich w Rzymie.

Przynależność do stowarzyszeń

Członek Stowarzyszenia Historyków Sztuki/ Oddział Krakowski

Wybrane publikacje

  1. “Bitwa pod Lepanto” Tomasza Dolabelli z kaplicy różańcowej przy kościele podominikańskim w Poznaniu, “Seminare. Poszukiwania naukowe”, 41 (2020) nr 3, s. 141-158.
  2. Budowle “grupy tarłowskiej” a rzymska architektura sakralna początku XVII wieku, “Rocznik Historii Sztuki”, 44 (2019), s. 27-48.
  3. Architektura kaplicy książąt Zbaraskich przy kościele OO. Dominikanów w Krakowie, “Rocznik Krakowski”, 84 (2018), s. 79-99.
  4. Architektura kościoła parafialnego w Gołębiu. Przyczynek do badań wpływu projektów Ottaviana Mascarina na architekturę polską pierwszej połowy wieku XVII, “Roczniki humanistyczne KUL”, 66 (2018), z. 4, s. 1-27.
  5. Herkules sarmacki i światło Rzeczypospolitej. Wizerunek Władysława IV Wazy w “Pharus Sarmatica” Bartłomieja Paprockiego z roku 1633, [w:] Studia nad staropolską sztuką wojenną, t. V, red. Z. Hundert, K. Żojdź, J. J. Sowa, Oświęcim 2017, s. 119-148.
  6. Triumphus meritorum gentilitio. Kreacja zasług i pochodzenia Franciszka Wielopolskiego (1670–1732), “Krakowski Rocznik Archiwalny”, 22 (2016), s. 3-51.
  7. Architektura pałacu biskupów krakowskich w Kielcach w wieku XVII, “Rocznik Muzeum Narodowego w Kielcach”, 31 (2016), s. 65-98
  8. „Kleynoty których my przez żelazne nabywamy groty”. Kreacja zasług i pochodzenia Marcjana Aleksandra Ogińskiego w świetle grafik z druków ulotnych, [w:] Studia nad staropolską sztuką wojenną, t. IV, red. Z. Hundert, K. Żojdź, Jan J. Sowa, Oświęcim 2015, s. 155-185.
  9. Łaźnia i ogród w rezydencji Zygmunta Gonzagi margrabiego Myszkowskiego w Pińczowie, “Modus. Prace z historii sztuki”, 15 (2015), s. 161-186.