a.stankiewicz@uksw.edu.pl

Nr ORCID: 0000-0001-6707-7166

ORCID

PBN

USOS

Academia.edu

 

Zainteresowania naukowe

Dr Aleksander Stankiewicz jest absolwentem historii (2009-2012), historii sztuki (2008-2013) oraz studiów doktoranckich na Uniwersytecie Jagiellońskim. Tematem jego pracy doktorskiej, obronionej na Wydziale Historycznym UJ w roku 2019, była twórczość architekta Krzysztofa Bonadury starszego. Stypendysta Fundacji Lanckorońskich w latach 2015 i 2017. Zainteresowania naukowe dr. Stankiewicza koncentrują się na sztuce Rzeczypospolitej XVI–XVIII wieku, a zwłaszcza architekturze.

Przynależność do stowarzyszeń

Członek Stowarzyszenia Historyków Sztuki

Monografie

 1. Architekt Krzysztof Bonadura starszy i cech muratorów w Poznaniu, Towarzystwo Naukowe Societas Vistulana, Kraków 2022, ss. 420, il. 240.

Wybrane publikacje

 1. Jak feniks z popiołów. Architektura kościoła franciszkanów w Zamościu, „Biuletyn Historii Sztuki”, 84 (2022) nr 4, s. 3-61.
 2. Refleks dzieł Dientzenhoferów na pograniczu Wielkopolski. Architektura kościoła p.w. św. Marii Magdaleny w Zamysłowie, “Biuletyn Historii Sztuki”, 83 (2021) nr 1, s. 5-29.
 3. „Chętka mię napadła budować i pięknie mieszkać”. Stosunek Krzysztofa Opalińskiego (1609-1655) do architektury, „Saeculum Christianum”, 28 (2021) nr 2, s. 141-156.
 4. Rozbudowa Zamku Królewskiego w Warszawie w świetle listów króla Zygmunta III do arcybiskupa lwowskiego i opata sieciechowskiego Jana Andrzeja Próchnickiego z 1623 roku, “Kronika Zamkowa. Roczniki”, 7/73 (2020), s. 233-244.
 5. “Bitwa pod Lepanto” Tomasza Dolabelli z kaplicy różańcowej przy kościele podominikańskim w Poznaniu, “Seminare. Poszukiwania naukowe”, 41 (2020) nr 3, s. 141-158.
 6. Budowle “grupy tarłowskiej” a rzymska architektura sakralna początku XVII wieku, “Rocznik Historii Sztuki”, 44 (2019), s. 27-48.
 7. Nieznany inwentarz klejnotów króla Zygmunta Augusta z 1576 r., [w:] Rządzić i olśniewać. Klejnoty i jubilerstwo w Polsce w XVI i XVII wieku, red. D. Nowacki, M. Piwocka, D. Szewczyk-Prokurat, Warszawa 2019, s. 41-62.
 8. Architektura kaplicy książąt Zbaraskich przy kościele OO. Dominikanów w Krakowie, “Rocznik Krakowski”, 84 (2018), s. 79-99.
 9. Architektura kościoła parafialnego w Gołębiu. Przyczynek do badań wpływu projektów Ottaviana Mascarina na architekturę polską pierwszej połowy wieku XVII, “Roczniki humanistyczne KUL”, 66 (2018), z. 4, s. 1-27.
 10. Herkules sarmacki i światło Rzeczypospolitej. Wizerunek Władysława IV Wazy w “Pharus Sarmatica” Bartłomieja Paprockiego z roku 1633, [w:] Studia nad staropolską sztuką wojenną, t. V, red. Z. Hundert, K. Żojdź, J. J. Sowa, Oświęcim 2017, s. 119-148.
 11. Architektura pałacu biskupów krakowskich w Kielcach w wieku XVII, “Rocznik Muzeum Narodowego w Kielcach”, 31 (2016), s. 65-98
 12. Łaźnia i ogród w rezydencji Zygmunta Gonzagi margrabiego Myszkowskiego w Pińczowie, “Modus. Prace z historii sztuki”, 15 (2015), s. 161-186.
 13. „Kleynoty których my przez żelazne nabywamy groty”. Kreacja zasług i pochodzenia Marcjana Aleksandra Ogińskiego w świetle grafik z druków ulotnych, [w:] Studia nad staropolską sztuką wojenną, t. IV, red. Z. Hundert, K. Żojdź, Jan J. Sowa, Oświęcim 2015, s. 155-185.