m.wiraszka@uksw.edu.pl

Nr ORCID: 0000-0002-8634-2380

ORCID

PBN

USOS

Google Scholar

 

Zainteresowania naukowe

Zainteresowania badawcze dr Marty Wiraszki obejmują historię architektury XIX i pierwszej połowy XX wieku. Koncentrują się w szczególności wokół zagadnień związanych z:

 • urbanistyką i zabudową ziem polskich w okresie zaboru rosyjskiego – Kamieniec Podolski i miasta guberni podolskiej;
 • sztuką sepulkralną – kaplice i mauzolea na cmentarzach chrześcijańskich Warszawy i Królestwa Polskiego, wykorzystanie wzorników przy realizacji pomników grobowych

Monografie

 1. M. Wiraszka, Kaplice i mauzolea na cmentarzach Warszawy w XIX i pierwszej połowie XX wieku, t. 2 Źródła inspiracji, Warszawa 2019, ss. 413 [wyd. naukowe UKSW]
 2. M. Wiraszka, Kaplice i mauzolea na cmentarzach Warszawy w XIX i pierwszej połowie XX wieku, t. 1 Dzieła i ich twórcy, Warszawa 2017, ss. 381 [wyd. naukowe UKSW]
 3. M. Wiraszka, Rozwój przestrzenny i zabudowa miast guberni podolskiej w czasach Imperium Rosyjskiego, Warszawa 2008, ss. 465 [wyd. naukowe „Neriton”]
 4. M. Wiraszka, Kamieniec Podolski miasto – legenda. Zarys dziejów urbanistyki i architektury od czasów najdawniejszych do współczesności, Warszawa 2001, ss. 242 [wyd. naukowe „Neriton”]

Wybrane publikacje

 1. M. Wiraszka, Wykorzystanie publikacji francuskich przy realizacji nagrobków na cmentarzach Warszawy w latach 1840-1860. Wzornik Josepha Marty, „Saeculum Christianum”, R. XXV, 2018, s. 284-311.
 2. M. Wiraszka, Wzorniki Normanda i Quaglia. Wykorzystanie publikacji francuskich przy realizacji nagrobków na cmentarzach Warszawy w latach 1840-1860, „Artifex Novus”, R. 1, 2017, s. 44-59.
 3. M. Wiraszka, Antoni Messing – współtwórca pomnika Najświętszej Maryi Panny przed kościołem reformatów i serii wzorowanych na nim nagrobków wzniesionych na cmentarzach Warszawy, „Saeculum Christianum”, R. XXIII, 2016, s. 208-222.
 4. M. Wiraszka, Geneza artystyczna mauzoleum Józefa Frageta na Starych Powązkach w Warszawie, „Saeculum Christianum”, R. XXII, 2015, s. 229-240.
 5. M. Wiraszka, Mauzoleum Prandotów Trzcińskich w Starej Rawie – pierwowzór i potencjalni twórcy, „Biuletyn Historii Sztuki”, R. LXXXVII, 2015, nr 3, s. 507-528.
 6. M. Wiraszka, Mauzoleum małżonków Kazanowskich na warszawskich Powązkach, [w:] Initium sapientiae humilitas. Studia ofiarowane Profesorowi Jakubowi Pokorze z okazji 70. urodzin, red. M.M. Olszewska, A. Skrodzka, Warszawa 2015, s. 602-615.
 7. M. Wiraszka, „Styl rastrellowski” w Sankt Petersburgu, Kijowie i na Kijowszczyź­nie w XIX i w pierwszej dekadzie XX wieku, [w:] Centrum, prowincje, peryferia. Wzajemne relacje w dziejach sztuki, red. P. Gryglewski, K, Stefański, R. Wróbel, Łódź 2013, s. 145-161.
 8. M. Wiraszka, Kamieniecki Pallazzo della Cancelleria. Rozważania na temat recepcji renesansu włoskiego w architekturze stolicy guberni podolskiej, [w:] Architektura znaczeń. Studia ofiarowane prof. Zbigniewowi Bani w 65. Rocznicę urodzin i w 40-lecie pracy dydaktycznej, red. A. S. Czyż, J. Nowiński, M. Wiraszka, Warszawa 2011, s. 140-153.
 9. M. Wiraszka, Koncepcja ikonograficzna grobowca ro­dzinnego Talowskich i Paszkowskich na cmentarzu Rakowickim w Krakowie, [w:] Sztuka cmentarzy. Materiały z konferencji naukowej, red. A. S. Czyż, B. Gutowski, Warszawa 2010, s. 119-130.
 10. M. Wiraszka, Między mitem a prawdą. Udział tradycji w kształtowaniu architektury kościoła NMP na Nowym Mieście w Warszawie w XIX i I poł. XX wieku, [w:] Fenomen genius loci. Tożsamość miejsca w kontekście historycznym i współczesnym, red. B. Gutowski, Warszawa 2009, s. 145-152.