Informacja dla osób, które przyszły na studia magisterskie po innym kierunku niż historia sztuki

Kandydat na studia II stopnia historii sztuki powinien być najlepiej absolwentem studiów I stopnia historii sztuki lub przynajmniej jednej z dyscyplin należących do dziedziny nauk humanistycznych. Kandydaci nie będący absolwentami historii sztuki (I st.) są zobowiązani do nadrobienia różnic programowych. Przedmioty, które student  musi zaliczyć, dotyczą specjalistycznej terminologii z zakresu plastyki, architektury i technik malarskich. Jest konieczne aby student potrafił posługiwać się językiem specjalistycznym i umiał stosować właściwą terminologię z zakresu historii sztuki. Potrafił rozpoznać różne rodzaje i typy dzieł sztuki, a także przeprowadzić ich krytyczną analizę i interpretację z zastosowaniem typowych dla historii sztuki metod, w celu określenia ich znaczeń, oddziaływania społecznego i miejsca w procesie historyczno-kulturowym. Posiadać umiejętności badawcze, obejmujące: a) analizę problemów  w zakresie historii sztuki, w tym analizę obiektów in situ; b) dobór metod i narzędzi badawczych, wykorzystywanych zarówno w pracy teoretycznej, jak i m.in. w inwentaryzacji zabytków;  c) opracowanie i prezentację wyników z wykorzystaniem zaawansowanych technik informacyjno-komunikacyjnych. W uzasadnionych przypadkach na wniosek promotora pracy dyplomowej kierownik kierunku może uzupełnić listę o przedmioty kursowe lub wykłady monograficzne celem uporządkowania wiedzy szczegółowej o rozwoju sztuki europejskiej od starożytności po czasy współczesne.

Do zaliczenia są następujące przedmioty:
1). Wstęp do historii sztuki. Architektura (wykład 30 godz. i ćwiczenia 30 godz.)
2). Wstęp do historii sztuki. Plastyka (wykład 30 godz. i ćwiczenia 30 godz.)
3). Wstęp do historii sztuki. Techniki artystyczne (wykład 30 godz.)
4). Wstęp do historii sztuki. Metodologia (ćwiczenia 30 godz.).

W/w przedmioty można zaliczyć na I lub II roku 2 stopnia.
Na zajęcia można zapisać się poprzez wysłanie e-maila na adres: p.gomez@uksw.edu.pl