Publikacja Beaty Lewińskiej Dzieło sztuki, jego opis i analiza w kontekście egzaminu maturalnego z historii sztuki jest dokumentem naukowym, opartym na źródłach, jakim są akty prawne, arkusze maturalne i sprawozdania CKE z lat 2005-2020, a jednocześnie opracowaniem o dużym znaczeniu praktycznym. Może mieć wpływ na treść nowych programów kształcenia i być inspiracją dla konstruktorów zadań egzaminacyjnych w następnych latach. Zatem może być przydatna dla nauczycieli, pracowników i współpracowników CKE, a być może także twórców podstaw programowych.  Dokonano w niej:

  • prześledzenia zapisów, dotyczących podstaw programowych w zakresie opisu i analizy dzieła sztuki, a także zmian w wymaganiach i ich wpływie na egzamin,
  • przeglądu zadań dotyczących opisu i analizy dzieła w arkuszach maturalnych od początku funkcjonowania egzaminu maturalnego zewnętrznego, czyli do 2005 roku, aż do egzaminu przeprowadzanego w 2020 roku (dotyczy to zarówno przykładów dzieł, które zdający musiał rozpoznać, także z opisem i atrybucją, w których abiturienci musieli się wykazać jedynie umiejętnością analizowania i opisywania, jak też zadań poszerzonej wypowiedzi uczniów – rozprawek, w których zdający odwoływali się do przykładów własnych),
  • analizy uzyskanych przez maturzystów wyników w oparciu o sprawozdania Centralnej Komisji Egzaminacyjnej,
  • zestawienia wyników w poszczególnych latach (w różnych tabelach) na podstawie corocznych sprawozdań CKE, ukazujących częstotliwość pojawiania się zadań z opisów i analiz na różnych poziomach egzaminu, a także ich łatwości w kontekście poszczególnych modelów oceniania,
  • analizy trzech dostępnych ogólnie programów kształcenia w zakresie przedmiotu historia sztuki realizowanego w szkołach plastycznych i ogólnokształcących pod kątem propozycji dzieł do omówienia (kanonu dzieł) a także analizy dzieł, które pojawiały się w arkuszach maturalnych (kanon ukonstytuowany w arkuszach wraz z podaniem źródła i liczby zadań, w których dane dzieło było przywoływane).