Ochrona zabytków sakralnych województwa mazowieckiego i możliwości pozyskiwania środków na jej realizację (warsztaty)

Organizator: Instytut Historii Sztuki, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

W posiadaniu Kościoła rzymskokatolickiego jest olbrzymia spuścizna architektoniczna i artystyczna (kościoły, kaplice, cmentarze, wyposażenie kościołów, szaty i sprzęty liturgiczne). Część z niej znajduje się w rejestrze zabytków i podlega ścisłej prawnej ochronie, ale wiele jeszcze pozostaje poza nią. Jednocześnie na właścicielach i dysponentach obiektów zabytkowych spoczywa bezwzględny obowiązek zadbania o ich ochronę. Stąd konieczność, choćby minimalnej wiedzy na temat ochrony zabytków. Wiedzę tę dają warsztaty, organizowane przez Instytut Historii Sztuki UKSW. Ich celem jest zapoznanie uczestników z szeroko pojętą problematyką zabytku i jego ochrony. Uczestnicy otrzymują solidną informację: co to jest zabytek, jak wygląda prawna ochrona zabytków, jak w Polsce działa służba konserwatorska; jak przebiegają prace przy zabytku (badania i prace konserwatorskie, roboty budowlane). Ochrona zabytków wymaga sporych nakładów finansowych. Możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych przez właściciela zabytków na ich ochronę stanowią drugą, ważną część warsztatów (szkoleń).

Warsztaty przeznaczone są przede wszystkim dla duchowieństwa, szczególnie proboszczów i przełożonych zakonnych (męskich i żeńskich), diecezji leżących na terenie województwa mazowieckiego, a w miarę wolnych miejsc także dla innych zainteresowanych problemami ochrony zabytków.

Warsztaty odbywają się w grupach maksymalnie piętnastoosobowych. Zajęcia prowadzone są przez doświadczonych nauczycieli akademickich oraz pracowników służby konserwatorskiej
z wieloletnim doświadczeniem praktycznym.

Czas trwania: trzy dni po sześć godziny (łącznie 18 godz. czterdziestopięciominutowych) – Instytut Historii Sztuki UKSW, ul. K. Wóycickiego 1/3, bud. 23, 01-938 Warszawa,
tel. 22 56 96 822
.

(kierownik: dr Przemysław Nowogórski, administracja: mgr Paulina Gomez)

Tematy warsztatów:

Dzień 1: Zabytek , zabytek sakralny i jego ochrona prawna w Polsce (akty prawne, organy i jednostki ochrony zabytków); prawa i obowiązki właściciela (użytkownika) zabytku.

Dzień 2: Inwestycje (prace konserwatorskie i roboty budowlane przy zabytku ; zagadnienia związane
z zielenią) – przegląd problematyki.

Dzień 3: Możliwości pozyskania środków finansowych na ochronę zabytków sakralnych na Mazowszu.

Koszt: 1000 PLN (tysiąc PLN).

Warunkiem uczestnictwa w warsztatach jest wniesienie wymaganej opłaty. Numer konta: 87 1090 2851 0000 0001 2031 4629 (Santander Bank Polska S.A.), Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, ul. Dewajtis 5, 01-815 Warszawa. W tytule przelewu należy wpisać „WARSZTATY-ZABYTKI”.

Po zakończeniu warsztatów (szkoleń) ich uczestnik otrzyma zaświadczenie o odbytych warsztatach.

Terminarz pierwszej edycji:

14 czerwca, 21 czerwca, 28 czerwca 2023 (godz. 10:00-15:00, wliczone w tym przerwy).

Termin zgłoszeń:

Do 7 czerwca na adres mailowy: ihs@uksw.edu.pl lub telefonicznie 22 569 68 22.