Kierownik projektu dr Bartłomiej Gutowski

 

Udany START. Wsparcie kariery studentów UKSW przez przygotowanie zawodowe do pracy w instytucjach kultury

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) finansowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oś priorytetowa III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju. Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
Numer: POWR.03.01.00-IP.08-00-PRK/16
Okres realizacji projektu: od 2017-04-10 do 2020-04-09
Koszty ogółem: 605 417,36 zł